Logo the PeopleSkillz company
Strategisch Opleiden gaat door onder The People Skillz Company Lees meer
Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met jouw privacy

The People Skillz Company, gevestigd aan de Baarnseweg 70, 3734 CC DEN DOLDER, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

www.peopleskillz.nl | info@peopleskillz.nl | 06 – 45 466 681 | Baarnseweg 70, 3734 CC DEN DOLDER

Functionaris

Annet van Duren is de Functionaris Gegevensbescherming van The People Skillz Company. Zij is te bereiken via vanduren@peopleskillz.nl of via 06 – 45 466 681.

Persoonsgegevens

The People Skillz Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen wanneer je dit zelf hebt aangevraagd. Gegevens worden niet gedeeld met derden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer (indien verstrekt)
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in het contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vanduren@peopleskillz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel & grondslag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

The People Skillz Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (indien je je hiervoor hebt aangemeld)
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We bellen of mailen alleen wanneer je hiervoor je gegevens hebt achtergelaten via onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming

The People Skillz Company neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The People Skillz Company) tussen zit.

Duur

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The People Skillz Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende termijn gelden:

  1. Gegevens door u verstrekt tbv de nieuwsbrief van The People Skillz Company:wij bewaren deze gegevens totdat uitschrijving van de nieuwsbrief plaats vindt. In elke verzonden nieuwsbrief wordt expliciet de mogelijkheid tot uitschrijven opgenomen.
  2. Contactgegevens door u verstrekt tbv het zoeken van contact met Strategisch Opleiden: wij bewaren deze gegevens totdat contact tot stand is gekomen.
  3. Contactgegevens door u verstrekt tbv het afnemen van de diensten van Strategisch Opleiden: wij bewaren deze gegevens totdat de diensten afgelopen zijn.
Derden

Delen van persoonsgegevens met derden

The People Skillz Company verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit en te nimmer jouw gegevens verkopen of doorspelen aan derden voor commerciële doeleinden.

Opvragen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The People Skillz Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vanduren@peopleskillz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiligen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The People Skillz Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@peopleskillz.nl.